สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กูดเยื่อ  สกุล
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Microsorum Link

Polypodiaceae

เฟินอิงอาศัย ขึ้นบนหินหรือบนพื้นดิน เหง้าทอดเลื้อย หนา ส่วนมากมีไข เกล็ดรูปคล้ายโล่ ใบสร้างสปอร์และใบไม่สร้างสปอร์เหมือนกันหรือต่างกัน ใบเรียบหรือจักแบบขนนก เส้นใบเรียงจรดกันแบบร่างแห หรือแตกเป็นง่าม ปลายมีรูปคล้ายหยดน้ำ กลุ่มอับสปอร์เรียงกระจายหรือเป็นแถวระหว่างเส้นใบ เชื่อมติดกันเป็นปื้นบนเส้นใบ อับสปอร์เป็นตุ่มกว้างหรือย่น

สกุล Microsorum มีประมาณ 40 ชนิด พบในเอเชียเขตร้อน และแอฟริกา ในไทยมี 9 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “mikros” ขนาดเล็ก และ “soros” ท่อหรือหลอด ตามลักษณะของเส้นใบ


เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1989). Polypodiaceae (Microsorum). In Flora of Thailand 3(4): 523-534.

Xianchun, Z. and H.P. Nooteboom. (2013). Polypodiaceae (Microsorum). In Flora of China Vol. 2-3: 830-831.