สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จิงจ้อหิน
วันที่ 13 กันยายน 2559

Merremia verruculosa S. Y. Liu

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 2 ม. ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 1.5-5 ซม. แผ่นใบมีขนละเอียดด้านล่าง ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม. ช่อดอกมี 1-4 ดอก ก้านช่อยาวได้ถึง 2 ซม. ใบประดับรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 3-5 มม. ก้านดอกและกลีบเลี้ยงหนา มีตุ่มกระจาย ก้านดอกยาว 5-8 มม. กลีบเลี้ยงคู่นอกรูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่ ยาว 0.6-1.2 ซม. ปลายมนหรือกลม กลีบใน 3 กลีบยาว 0.8-1.4 ซม. ปลายแหลม ดอกรูปลำโพง สีเหลืองอ่อน ยาว 1.8-2.2 ซม. โคนก้านชูอับเรณูมีรยางค์คล้ายเกล็ด อับเรณูบิดเวียน รังไข่เกลี้ยง ผลรูปรี ยาว 0.8-1.2 ซม. เมล็ดยาวประมาณ 5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ จิงจ้อเหลือง, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ ลาว และกัมพูชา ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขึ้นตามที่โล่งในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้งที่เป็นหินทราย ความสูง 100-700 เมตร

จิงจ้อหิน: ก้านดอกหนามีตุ่มกระจาย กลีบเลี้ยงมีตุ่มหนาแน่น ขยายในผล ดอกรูปลำโพง สีเหลืองอ่อน (ภาพ: ภูผาเทิบ มุกดาหาร - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G. (2010). Convolvulaceae. In Flora of Thailand Vol. 10(3): 445-446.