สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หญ้าดอกแดง
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Melinis repens (Willd.) Zizka

Poaceae

หญ้าฤดูเดียว สูงได้ถึง 1.5 ม. ข้อมีขน ใบรูปแถบ ยาว 5-30 ซม. โคนมน ลิ้นกาบขอบมีขนครุย ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 5-20 ซม. ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ สีชมพูอมแดงหรือม่วง รูปไข่ ยาว 0.2-1.2 ซม. โป่งด้านเดียว มีขนยาวหนาแน่น ขนยาวได้ถึง 6 มม. ก้านยาว 1-3.5 มม. กาบช่อดอกย่อยบาง ขอบมีขนครุย กาบล่างรูปขอบขนานขนาดเล็ก เส้นกาบ 1 เส้น กาบบนรูปไข่ โป่งด้านเดียว ยาวเท่า ๆ ช่อดอกย่อย ปลายมีติ่งหนามหรือแยก 2 แฉก มีรยางค์สั้น ๆ เส้นกาบ 5 เส้น ดอกย่อยดอกล่างเพศผู้ กาบล่างคล้ายกาบช่อดอกย่อย แคบกว่าเล็กน้อย ดอกบนสมบูรณ์เพศ กาบแข็ง ยาว 2-2.5 มม. เป็นมันวาว

มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาเขตร้อน ขึ้นเป็นวัชพืชทั่วไป ในไทยพบทั่วทุกภาค มีความผันแปรสูง แยกเป็นหลายชนิดย่อย

สกุล Melinis P. Beauv. มี 22 ชนิด ส่วนมากพบในแอฟริกาเขตร้อน ในไทยมี 3 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “miline” หมายถึงพวกข้าวฟ่างชนิดหนึ่ง

ชื่อพ้อง  Saccharum repens Willd., Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.

ชื่อสามัญ  Natal grass, Natal redtop

ชื่ออื่น   หญ้าดอกชมพู, หญ้าดอกแดง (ภาคกลาง)

หญ้าดอกแดง: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ โป่งด้านเดียว มีขนยาวหนาแน่น (ภาพ: หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Chen, S.L. and S.M. Phillips. (2006). Poaceae (Melinis). In Flora of China Vol. 22: 539.

หญ้าดอกชมพู
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Melinis repens (Willd.) Zizka

Poaceae

ดูที่ หญ้าดอกแดง