สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เคลงหิน
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Medinilla rubicunda (Jack) Blume

Melastomataceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย สูง 1-2 ม. เกลี้ยง มักมีตุ่มกระจาย ใบเรียงตรงข้าม รูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 7-13 ซม. โคนรูปลิ่มเป็นครีบหรือมีติ่ง เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ไร้ก้านหรือมีก้านยาวได้ถึง 4 มม. ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามซอกใบ ยาว 1.5-2.5 ซม. ออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ ก้านดอกยาว 3-4 มม. ฐานดอกรูประฆัง ยาว 3-4 มม. กลีบเลี้ยงจักตื้น ดอกสีขาวหรือชมพู มี 4-5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 5-7 มม. เกสรเพศผู้ยาวเท่า ๆ กัน อับเรณูยาวประมาณ 5 มม. ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. สุกสีแดง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เคลงแดง, สกุล)

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ขึ้นตามคบไม้หรือโขดหินในป่าพรุ ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1400 เมตร

ชื่อพ้อง  Melastoma rubicundum Jack, Medinilla emarginata Craib

เคลงหิน: ใบเรียงตรงข้าม เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ผลสีแดง ปลายตัด (ภาพขวา: ภูกระดึง เลย - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงค)

เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 437-438.