สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เคลงใบเวียน
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Medinilla radicans (Blume) Blume

Melastomataceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย สูง 1-2 ม. ใบเรียงเวียนรอบข้อ 4-5 ใบ รูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 7-16 ซม. เส้นใบออกใกล้โคนข้างละ 1 เส้น ก้านใบยาว 1.5-3 ซม. ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่มออกตามซอกใบหรือข้อในกิ่งแก่ ยาวไม่เกิน 3 ซม. ก้านช่อยาว 0.5-1 ซม. มี 6-8 ดอกในแต่ละช่อ ก้านดอกสั้น ฐานรองดอกรูประฆัง ยาว 0.7-1 ซม. ขอบเกือบเรียบ ดอกสีขาวหรืออมชมพู มี 4 กลีบ รูปขอบขนาน ยาว 0.8-1 ซม. เกสรเพศผู้วงนอกยาวประมาณ 1.5 ซม. วงในยาว 7-9 มม. ผลสีชมพู รูปคนโท เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ขอบวงกลีบเลี้ยงยาว 4-5 มม.(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เคลงแดง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู ชวา สุมาตรา และภาคใต้ของไทยที่เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบชื้น ความสูงประมาณ 500 เมตร

ชื่อพ้อง  Melastoma radicans Blume

เคลงใบเวียน: ใบเรียงเวียนรอบข้อ 4-5 ใบ ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่มออกสั้น ๆ ตามซอกใบหรือข้อในกิ่งแก่ ผลสีชมพู รูปคนโท (ภาพ: เขาหลวง นครศรีธรรมราช - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 437.