สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เคลงย้อย
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Medinilla alpestris (Jack) Blume

Melastomataceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย สูง 1-2 ม. ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 9.5-20 ซม. แผ่นใบหนา เส้นใบออกใกล้โคนข้างละ 1 เส้น มีเส้นขอบในบาง 1 คู่ ไร้ก้านหรือก้านใบยาวได้ถึง 1.5 ซม. ช่อดอกแบบกระจุกแยกแขนงออกตามซอกใบหรือตามข้อ ยาว 10-30 ซม. ก้านช่อยาว 5-15 ซม. ก้านดอกยาว 5-6 มม. ฐานดอกรูประฆัง ยาว 5-6 มม. กลีบเลี้ยงจักตื้น ๆ 5 กลีบ ดอกสีขาว มี 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 8-9 มม. เกสรเพศผู้ยาวเท่าๆ กัน อับเรณูยาวประมาณ 8 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ผลสีชมพู กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เคลงแดง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู ชวา สุมาตรา และภาคใต้ของไทยที่นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 1200-1700 เมตร

ชื่อพ้อง  Melastoma alpestris Jack

เคลงย้อย: ช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามข้อในกิ่งแก่ ช่อและก้านช่อยาว (ภาพซ้าย: เขานัน นครศรีธรรมราช - มนตรี ธนรส)

เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 435.