สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จำปี
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia x alba (DC.) Figlar

Magnoliaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. กิ่งมีขนสั้นนุ่ม โคนหูใบแนบติดก้านใบเกินกึ่งหนึ่ง ใบรูปไข่ ยาว 15-35 ซม. ปลายแหลมยาว 0.7-3 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้น เส้นแขนงใบเรียงจรดกันเป็นเส้นขอบใน ก้านใบยาว 1.5-5 ซม. ช่อดอกยาว 1-1.7 ซม. ก้านดอกสั้น ดอกมีกลิ่นหอมแรง สีขาว มี 10-14 กลีบ เรียงหลายวง ยาวเท่า ๆ กัน รูปใบหอกกลับ ยาว 1.5-5 ซม เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1 ซม. รวมแกนอับเรณู ก้านวงเกสรเพศเมียยาว 4-7 มม. มี 8-12 คาร์เพล ส่วนมากไม่ติดผล

พบเฉพาะเป็นไม้ประดับ เข้าใจว่าเป็นลูกผสมระหว่าง M. champaca (L.) Baill. ex Pierre กับ M. montana (Blume) Figlar & Noot. ใบมีสรรพคุณเป็นยาปฏิชีวนะ แต่อาจทำให้เป็นหมัน

ชื่อพ้อง  Michelia × alba DC.

ชื่อสามัญ  White champak

จำปี: กลีบรวม 10-14 กลีบ (ภาพ: พุแค สระบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Nooteboom, H.P. and P. Chalermglin. (2009). The Magnoliaceae of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 111-138.

Xia, N., Y. Liu and H.P. Nooteboom. (2008). Magnoliaceae. In Flora of China Vol. 7: 80, 87, 90.