สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จำปาหลวง
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia utilis (Dandy) V. S. Kumar

Magnoliaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. หูใบแนบติดก้านใบประมาณกึ่งหนึ่ง ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 15-35 ซม. ปลายแหลมยาว ยาวได้ถึง 1.5 ซม. แผ่นใบด้านล่างมักมีนวล ก้านใบยาว 1.5-4.5 ซม. ช่อดอกยาว 2-4 ซม. ออกที่ปลายกิ่ง ก้านดอกสั้นหรือยาวได้ถึง 1.2 ซม. ดอกมีกลิ่นหอมแรง สีเหลืองอมเขียว โคนเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนร่วง มี 9 กลีบ เรียง 3 วง ขนาดลดหลั่นจากวงนอกสู่วงใน กลีบวงนอกรูปไข่กลับ ยาว 3-8 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 1.2-2 ซม. รวมแกนอับเรณูที่เป็นรยางค์ คาร์เพลยาว 1.8-2.2 ซม. ผลยาว 4-13 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 ซม. ก้านยาว 2-4 ซม. ผลย่อยเรียงชิดกัน แห้งแยกกัน ยาว 1.2-1.8 ซม. มี 2-11 เมล็ด รูปรี ยาว 4-6 มม.

พบที่พม่า คาบสมุทรมลายู และบอร์เนียว ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูง 600-1000 เมตร

ชื่อพ้อง  Manglietia utilis Dandy

จำปาหลวง: ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง กลีบรวม 9 กลีบ เรียง 3 วง ขนาดลดหลั่นจากวงนอกสู่วงใน (ภาพ: แว้ง นราธิวาส - นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน)

เอกสารอ้างอิง

Nooteboom, H.P. and P. Chalermglin. (2009). The Magnoliaceae of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 135.