สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จำปีสิรินธร
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin

Magnoliaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. หูใบติดก้านใบประมาณกึ่งหนึ่ง ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 11-26 ซม. ปลายแหลมมน แผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย ก้านใบยาว 2.5-4 ซม. ช่อดอกยาว 1.3-2.2 ซม. ก้านดอกสั้น ดอกสีครีมอมเหลือง มี 12-15 กลีบ เรียง 2 วง รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก วงนอก 3-4 กลีบ ยาว 3-4.5 ซม. วงใน 8-12 กลีบ เรียวแคบกว่าเล็กน้อย เกสรเพศผู้ยาว 0.6-1.2 ซม. ก้านชูอับเรณูยาว 3.5-4 มม. แกนอับเรณูเป็นรยางค์ รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 มม. มี 25-35 คาร์เพล ก้านยาว 0.8-1 ซม. ขยายในผล ผลย่อยแยกกัน ยาว 1-1.4 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย ภาคตะวันออกที่ชัยภูมิ และภาคกลางที่ลพบุรี ขึ้นตามป่าพรุน้ำจืด ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร คำระบุชนิดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำปีสิรินธร: ดอกสีครีมอมเหลือง มี 12-15 กลีบ วงนอก 3-4 กลีบ วงใน 8-12 กลีบ เรียวแคบกว่าเล็กน้อย (ภาพ: ซับจำปา ลพบุรี - ณรงค์ นันทะแสน)

เอกสารอ้างอิง

Nooteboom, H.P. and P. Chalermglin. (2009). The Magnoliaceae of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 111-138.

Xia, N., Y. Liu and H.P. Nooteboom. (2008). Magnoliaceae. In Flora of China Vol. 7: 80, 87, 90.