สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จำปีเพชร
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia mediocris (Dandy) Figlar

Magnoliaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 35 ม. มีขนตามกิ่ง หูใบ แผ่นใบด้านล่าง กิ่งงัน และก้านผล หูใบติดที่โคนก้านใบ ยาว 1-1.5 ซม. ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 6-13 ซม. ปลายแหลมยาว ยาว 0.7-2 ซม. ก้านใบยาว 1.5-3 ซม. ช่อดอกยาวประมาณ 1 ซม. ก้านดอกสั้น ดอกสีขาวหรือมีลายชมพู มี 9 กลีบ เรียง 2 วง รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กลีบวงนอก ยาว 1.8-2.2 ซม. กลีบวงในสั้นกว่าเล็กน้อย เกสรเพศผู้ยาว 1-1.5 ซม. อับเรณูยาว 0.8-1.4 ซม. แกนอับเรณูเป็นรยางค์ ยาว 3-4 มม. มี 7-14 คาร์เพล ผลรูปทรงกระบอก ยาว 2-5 ซม. ผลย่อยแยกกัน ยาว 1-2 ซม.

พบที่จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขึ้นตามป่าดิบแล้งที่ค่อนข้างชื้น ความสูง 400-1000 เมตร

จำปีเพชร: ดอกสีขาวหรือมีลายชมพู มี 9 กลีบ เรียง 2 วง รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กลีบวงในสั้นกว่าเล็กน้อย ผลรูปทรงกระบอก (ภาพ: แก่งกระจาน เพชรบุรี; ภาพดอก - ปรีชา การะเกตุ, ภาพผลอ่อน - ธรรมนูญ เต็มไชย)

เอกสารอ้างอิง

Nooteboom, H.P. and P. Chalermglin. (2009). The Magnoliaceae of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 111-138.

Xia, N., Y. Liu and H.P. Nooteboom. (2008). Magnoliaceae. In Flora of China Vol. 7: 80, 87, 90.