สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ประทัดแดง  สกุล
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Macrosolen Blume

Loranthaceae

กาฝากไม้พุ่ม ใบส่วนมากเรียงตรงข้าม ช่อดอกแบบช่อกระจะหรือช่อเชิงลด ช่อย่อยแบบช่อซี่ร่มมี 2 ดอก เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ออกตามซอกใบหรือที่โคนติดกับพืชให้อาศัย แต่ละดอกมีใบประดับ 3 ใบ กลีบเลี้ยงเป็นแผ่นบาง ๆ ติดที่ยอดรังไข่ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด เป็น 6 สันหรือคล้ายปีก กลีบดอกมี 6 กลีบ ไม่สมมาตรเล็กน้อย แฉกลึกไม่เกินกึ่งกลางหลอดกลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน ติดตรงข้ามเหนือกลีบดอก ก้านชูอับเรณูที่แยกกันสั้นกว่าหรือยาวเท่า ๆ อับเรณู อับเรณูติดที่ฐาน รังไข่ใต้วงกลีบ ยอดเกสรเพศเมียคล้ายลูกบิด ผลคล้ายผลสดมีหลายเมล็ด รูปรีหรือกลม

สกุล Macrosolen มีประมาณ 30 ชนิด พบเฉพาะในเอเชีย ในไทยมี 5 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “makros” ยาว และ “solen” ช่องหรือร่อง หมายถึงหลอดกลีบดอกเป็นร่องยาว