สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   อรพิม  สกุล
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lysiphyllum (Benth.) de Wit

Fabaceae

ไม้เถา ไม้พุ่มรอเลื้อย หรือไม้ต้น ส่วนมากมีมือจับ ใบประกอบส่วนมากมีใบเดียว ส่วนใหญ่แฉกลึกหรือแยกจรดโคนดูคล้ายมี 2 ใบย่อย ช่อดอกแบบช่อกระจะ ใบประดับและใบประดับย่อยขนาดเล็ก ร่วงเร็ว ตาดอกรูปกระสวย กลีบเลี้ยงแยก 5 แฉกตื้น ๆ หรือแฉกลึก กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 10 อัน รังไข่มีก้าน ผลเป็นฝัก แบน เมล็ดมีขั้ว

สกุล Lysiphyllum อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Caesalpinioideae เผ่า Cercideae เคยอยู่ภายใต้สกุล Bauhinia sect. Lysiphyllum มี 8 ชนิด พบในแอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ในไทยมีพืชพื้นเมือง 2-3 ชนิด คือ อรพิม และขยัน L. strychnifolium (Craib) A. Schmitz ส่วน L. binatum (Blanco) de Wit บางข้อมูลถูกจัดให้อยู่ในสกุล Bauhinia และพบเป็นไม้ประดับ 1 ชนิด คือ อรพัน L. hookeri (F. Muell.) Pedley อนึ่ง ขยัน มีเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 3 อัน เป็นหมัน 7 อัน และใบไม่แยกเป็นแฉก แต่ถูกย้ายมาในสกุลนี้ตามลักษณะของเรณู ซึ่งการจัดจำแนกจึงยังไม่ได้ข้อยุติ


เอกสารอ้างอิง

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 21-22.

Lewis, G.P. and F. Forest. (2005). Tribe Cercideae. In Legumes of the World. Royal Botanic Gardens, Kew.