สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ดอกใต้ใบ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Lyonia foliosa (H. R. Fletcher) Sleumer

Ericaceae

ดูที่ ส้มแปะส้มแปะ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Lyonia foliosa (H. R. Fletcher) Sleumer

Ericaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 ม. ใบเรียงเวียน รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 2.5-5 ซม. ปลายแหลม แผ่นใบมีขนสั้นประปราย ขอบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 4-7 เส้น ก้านใบยาว 2-5 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาว 3-11 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ใบประดับคล้ายใบ ยาว 1-3 ซม. ก้านดอกยาว 3.5-7 มม. กลีบเลี้ยงแฉกลึก มี 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 2.5-4 มม. ขยายในผลเล็กน้อย ยาวเท่า ๆ ผล มีขนประปราย ดอกรูปหลอด สีขาว ยาว 0.7-1 ซม. ปลายจักรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก เกสรเพศผู้ 10 อัน ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบ ก้านชูอับเรณูยาว 5-6 มม. แบน ปลายก้านมีเดือยขนาดเล็ก 2 อัน อับเรณูมีรูเปิดที่ปลาย รังไข่เกลี้ยง มี 4-6 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียยาว 6-7 มม. ผลแห้งแตก รูปไข่กว้าง ยาว 3-4 มม. เมล็ดจำนวนมากขนาดเล็ก รูปเคียว

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย ขึ้นตามป่าดิบเขาผสมสน ความสูง 1000-1300 เมตร

สกุล Lyonia Nutt. มีประมาณ 35 ชนิด พบในอเมริกาเหนือ และเอเชีย ในไทยมี 2 ชนิด อีกชนิด คือ เม้าแดง L. ovalifolia (Wall.) Drude ใบใหญ่กว่า กลีบเลี้ยงสั้นกว่าผล พบทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความสูงถึงประมาณ 2500 เมตร ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ John Lyon (1765-1814)

ชื่อพ้อง  Xolisma foliosa H. R. Fletcher, Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. foliosa Judd

ชื่ออื่น   ดอกใต้ใบ, ส้มแปะ (เลย)

ส้มแปะ: ขอบใบเรียบ ช่อดอกแบบช่อกระจะ กลีบเลี้ยงแฉกลึก ยาวเท่า ๆ ผล ดอกรูปหลอด สีขาว ปลายจักรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ผลแห้งแตก (ภาพ: ภูหลวง เลย - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Fang, R. and P.F. Stevens. (2005). Ericaceae (Lyonia). In Flora of China Vol. 14: 461.

Watthana, S. (2015). Ericaceae. In Flora of Thailand Vol. 13(1): 123-125.