สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หงส์ฟู่
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. var. rubrum Yieh

Hamamelidaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 ม. มีขนกระจุกรูปดาวสั้นนุ่มตามกิ่ง หูใบ แผ่นใบ ก้านใบ ช่อดอก ถ้วยดอก (floral cup) กลีบเลี้ยง รังไข่ และผล หูใบรูปใบหอก ยาว 3-5 มม. ร่วงเร็ว ใบเรียงเวียน รูปไข่ ยาว 2-6.5 ซม. ก้านใบยาว 2-5 มม. ปลายแหลม โคนรูปลิ่มถึงกลม เบี้ยว ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกสั้น ๆ คล้ายเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง มี 3-16 ดอก ก้านช่อยาวประมาณ 1 ซม. ใบประดับรูปแถบ ยาว 2-4 มม. ร่วงเร็ว ก้านดอกสั้น ถ้วยดอกยาวประมาณ 1.5 มม. ติดทน กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปไข่ ยาว 2-3 มม. ดอกสีแดงอมชมพู มี 4-6 กลีบ รูปแถบ ยาว 1-2 ซม. ปลายมน เกสรเพศผู้ 4-5 อัน ก้านชูอับเรณูสั้น อับเรณูมี 4 ช่อง แกนอับเรณูเป็นติ่งสั้น เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันคล้ายเกล็ดติดระหว่างเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ รังไข่ใต้วงกลีบ มี 2 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 มม. ผลแห้งแตก รูปไข่กลับกว้าง ยาว 7-8 มม. เชื่อมติดถ้วยดอกเกินกึ่งหนึ่ง แต่ละช่องมีเมล็ดเดียว รูปรีกว้าง ยาว 4-7 มม.

มีถิ่นกำเนิดที่จีนตอนใต้ เป็นไม้ประดับ

สกุล Loropetalum R. Br. มี 3 ชนิด พบที่อินเดีย จีน และญี่ปุ่น ในไทยมีพืชพื้นเมืองชนิดเดียว คือ ไข่นกเขา L. chinense (R. Br.) Oliv. var. chinense พบที่น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “loros” แส้หนัง และ “petalon” กลีบดอก ตามลักษณะของกลีบดอก

ชื่อสามัญ  Chinese fringe flower, Chinese witch hazel

หงส์ฟู่: โคนใบเบี้ยว ช่อดอกแบบช่อกระจะสั้น ๆ คล้ายเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกรูปแถบ (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2001). Hamamelidaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 406.

Zhang, Z.Y. H. Zhang and P.K. Endress. (2003). Hamamelidaceae. In Flora of China Vol. 9: 32-34.