สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก่อแจง
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus reinwardtii (Korth.) A. Camus

Fagaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 13-15 ซม. ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกเพศผู้และเพศเมียส่วนมากแยกกัน ช่อดอกเพศผู้ยาว 10-20 ซม. รังไข่ที่เป็นหมันเกลี้ยง ช่อดอกเพศเมียยาว 7-20 ซม. ผลไม่เชื่อมติดกัน รูปกรวยกว้าง กว้าง 1.7-2.2 ซม. สูง 1.5-2 ซม. รวมกาบ ผิวเกลี้ยงเป็นมันวาว ยกเว้นช่วงปลายผลมีนวล ก้านสั้น กาบมีนวล หุ้มเฉพาะโคน เรียงเป็นชั้น ๆ หรือ 5-7 วง

พบที่พม่า กัมพูชา คาบสมุทรมลายู และสุมาตรา ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

ชื่อพ้อง  Quercus reinwardtii Korth.

ชื่ออื่น   ก่อแจง, มะก่อ, มะก่อแจง (ภาคตะวันออก)

ก่อแจง: ผลรูปกรวยกว้างไม่เชื่อมติดกัน มีก้านสั้น ๆ กาบหุ้มช่วงโคน เรียงเป็นชั้นหรือ 5-7 วง มีนวล ผิวเกลี้ยงเป็นมันวาว ช่วงปลายผลมีนวล (ภาพ: น้ำตกโตนปริวรรต พังงา - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2008). Fagaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(3): 323-324.

มะก่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus reinwardtii (Korth.) A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อแจง

มะก่อแจง
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus reinwardtii (Korth.) A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อแจง