สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก่อหิน
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus macphailii (M. R. Hend.) Barnett

Fagaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 11-20 ซม. เส้นใบไม่ชัดเจน ใบยาว 0.8-1.5 ซม. ช่อดอกยาว 3-15 ซม. ส่วนมากไม่แยกแขนง หรือแยกแขนง เกลี้ยง ผลรูปไข่กว้าง แบน กว้าง 2.5-3 ซม. สูง 2-2.5 ซม. รวมกาบ รอบกรวยมีขนสั้นนุ่มสีเทา แยกกัน ก้านหนา ยาว 0.5-1.5 ซม. กาบหุ้มเกือบทั้งผล เกล็ดเชื่อมติดกันเรียงเป็นเส้น 5-6 วง ไม่เป็นระเบียบ มีขนสั้นนุ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ก่อดำ, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และบอร์เนียว ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูง 100-250 เมตร

ชื่อพ้อง  Pasania macphailii M. R. Hend.

ก่อหิน: ช่อดอกบางครั้งแยกแขนง ผลรูปไข่กว้าง แบน รอบกรวยมีขนสั้นนุ่มสีเทา แยกกัน มีก้านหนา กาบหุ้มเกือบทั้งผล (ภาพ: นครศรีธรรมราช - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2008). Fagaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(3): 227.

Phengklai, C. (2008). Fagaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(3): 301-305.