สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก่อดำ
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus lucidus (Roxb.) Rehder

Fagaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ใบรูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 7–15 ซม. ก้านใบยาว 0.5–1 ซม. ช่อดอกยาว 9–20 ซม. ผลรูปไข่กว้าง กว้าง 3–4 ซม. สูง 2–2.5 ซม. รวมกาบ โคนแบน ปลายรูปกรวย ผิวมีนวล กาบหุ้มผลเฉพาะช่วงโคน เกล็ดเชื่อมติดกันเรียงเป็นชั้น หรือ 5–7 วง

พบที่อินเดีย พม่า และภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่จันทบุรี และภาคใต้ที่สงขลา นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ

ชื่อพ้อง  Quercus lucidus Roxb.

ชื่ออื่น   ก่อดำ, มะก่อดำ (จันทบุรี)

ก่อดำ: ผลรูปไข่กว้าง กาบหุ้มผลเฉพาะช่วงโคน ผิวมีนวล เกล็ดเชื่อมติดกันเรียงเป็นชั้น หรือ 5–7 วง (ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Huang, C., Y. Zhang and B. Batholomew. (1999). Fagaceae. In Flora of China Vol. 4: 333, 343, 349.

Phengklai, C. (2008). Fagaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(3): 243–351.

มะก่อดำ
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus lucidus (Roxb.) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อดำ