สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เกรี้ยง
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus harmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้หนู

ก่อเข้า
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus harmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้หนู

ก่อแหลม
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus harmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้หนู

ก่อขี้กวาง
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus harmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้หนูก่อขี้หนู
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus harmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus

Fagaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ โคนเบี้ยว ยาว 11-22 ซม. เส้นใบย่อยไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 2-3.5 ซม. ช่อดอกเพศผู้ยาว 5-17 ซม. ช่อดอกเพศเมียยาวกว่าเล็กน้อย ผลรูปกรวย ไร้ก้าน กว้าง 1.2-2 ซม. สูง 2-3 ซม. รวมกาบหุ้ม เชื่อมติดกันที่โคนหรือแยกกัน กาบหุ้มผลประมาณหนึ่งในสาม โคนหนา เกล็ดเรียงสลับสีน้ำตาลเทาเชื่อมติด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ก่อดำ, สกุล)

พบที่กัมพูชา เวียดนาม และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าสนเขา ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

ชื่อพ้อง  Pasania harmandii Hickel & A. Camus

ชื่ออื่น   ก่อขี้กวาง, ก่อด่าง (เพชรบูรณ์); ก่อขี้หนู (สุรินทร์); ก่อเข้า (เลย); ก่อตลับม ก่อหมู, ก่อแหลม (ภาคตะวันออก); ก่อหม่น (ภาคเหนือ); ก่อหมวก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); เกรี้ยง (เขมร-สุรินทร์); หนูทะลวง (ชลบุรี)

ก่อขี้หนู: ผลส่วนมากเชื่อมติดกันที่โคน กาบหุ้มผลประมาณหนึ่งในสาม เกล็ดเชื่อมติดกัน (ภาพ: ภูเขียว ชัยภูมิ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2008). Fagaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(3): 295.

ก่อด่าง
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus harmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้หนู

ก่อตลับ
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus harmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้หนู

ก่อหม่น
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus harmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้หนู

ก่อหมวก
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus harmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้หนู

ก่อหมู
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus harmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้หนู

หนูทะลวง
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus harmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้หนู