สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ก่อแดง
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อพวง

ก่อก๋อ
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อพวงก่อพวง
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder

Fagaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 35 ม. ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 12-28 ซม. เส้นแขนงใบข้างละ 11-17 เส้น ก้านใบยาว 1-2.5 ซม. ช่อดอกเพศผู้แยกแขนง ช่อแขนงยาว 6-20 ซม. ช่อดอกเพศเมียยาว 8-20 ซม. ผลรูปกรวย กลมแป้น กว้าง 1.5-2.8 ซม. สูง 2-3 ซม. รวมกาบ แต่ละกาบส่วนมากออกเป็นกระจุก 3 ผล กาบหุ้มเกือบทั้งผล เกล็ดรูปสามเหลี่ยม เรียงสลับซ้อนเหลื่อม เชื่อมติดกันที่โคน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ก่อดำ, สกุล)

พบที่อินเดีย เนปาล ภูฏาน จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนามตอนบน ในไทยพบกระจายทุกภาค ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และป่าดิบชื้น ส่วนมากพบที่ความสูง 900-1300 เมตร แต่อาจพบถึงความสูงประมาณ 2350 เมตร

ชื่อพ้อง  Quercus fenestrata Roxb.

ชื่ออื่น   ก่อก๋อ (เชียงใหม่); ก่อแดง (เพชรบูรณ์); ก่อพวง (เลย); ก่อหลับเต้าปูน (ภาคใต้)

ก่อพวง: ช่อดอกแบบช่อหางกระรอก บางครั้งแยกแขนง กาบหุ้มเกือบทั้งผล เกล็ดเรียงซ้อนเหลื่อมเชื่อมติดกันที่โคน (ภาพ: ภูกระดึง เลย - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2008). Fagaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(3): 289-291.

ก่อหลับเต้าปูน
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อพวง