สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ก่อเนื้อริ้ว
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้ริ้ว

ก่อแซะ
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้ริ้วก่อขี้ริ้ว
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder

Fagaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกลับ ยาว 12-35 ซม. เส้นแขนงใบโค้งจรดกัน ก้านใบหนา ยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกเพศผู้ยาว 10-30 ซม. ใบประดับรูปแถบ ยาว 0.5-1 ซม. ช่อดอกเพศเมียสั้นกว่า ผลรูปกรวยแยกกัน กว้าง 1.5-2 ซม. สูง 2-3 ซม. รวมกาบ ผิวมีนวลเป็นมันวาว กาบรูปถ้วยหุ้มผลน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เกล็ดเรียงสลับรูปสามเหลี่ยม โคนเชื่อมติดกัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ก่อดำ, สกุล)

พบที่พม่า คาบสมุทรมลายู ในไทยส่วนมากพบทางภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

ชื่อพ้อง  Quercus falconeri Kurz

ชื่ออื่น   ก่อขี้ริ้ว (ตรัง); ก่อขี้หมู, ก่อแซะ, ก่อเนื้อริ้วม ก่อหมู, ก่อหลับเต้าปูน (ภาคใต้); ก่อปัน (ยะลา); กาปูน (สตูล); ประมูนิ, มาแงบาบี (มาเลย์-ภาคใต้)

ก่อขี้ริ้ว: ใบรูปใบหอกกลับ ผลแยกกัน กาบหุ้มผลน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (ภาพ: น้ำตกรามัน พังงา - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2008). Fagaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(3): 287-289.

ก่อขี้หมู
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้ริ้ว

ก่อปัน
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้ริ้ว

ก่อหมู
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้ริ้ว

ก่อหลับเต้าปูน
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้ริ้ว

กาปูน
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้ริ้ว

ประมูนิง
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้ริ้ว

มาแงบาบี
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อขี้ริ้ว