สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก่อดำ  สกุล
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus Blume

Fagaceae

ไม้ต้น แยกเพศร่วมต้น ช่อดอกเพศเมียออกที่โคนช่อเพศผู้หรือแยกกัน กิ่งมีช่องอากาศ ตายอดมีเกล็ดเรียงซ้อนเหลื่อม ส่วนมากมีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ช่อดอก ใบประดับ และกลีบรวม หูใบร่วงง่าย ใบเรียงเวียน ปลายใบส่วนมากแหลมยาว แผ่นใบด้านล่างสีอ่อนหรือมีนวล เส้นใบย่อยแบบขั้นบันได ขอบใบส่วนมากเรียบ ช่อดอกเพศผู้แบบช่อหางกระรอก ส่วนมากตั้งขึ้น ใบประดับและใบประดับย่อยขนาดเล็ก ร่วงเร็ว กลีบรวม 6 กลีบ ขนาดเล็ก ดอกเพศผู้ออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก เกสรเพศผู้ 10-12 อัน ส่วนมากเกลี้ยง รังไข่ที่เป็นหมันส่วนมากมีขนยาว ดอกเพศเมียออกเป็นกระจุก หรือออกเดี่ยว ๆ ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่ม รังไข่ใต้วงกลีบ มี 3-6 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 2 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียส่วนมากมี 3 อัน ผลแบบเปลือกแข็งเมล็ดเดียวมีกาบหุ้ม เชื่อมติดกันหรือแยกกัน ส่วนมากไร้ก้าน ใบประดับคล้ายเกล็ดเรียงหนาแน่น หรือเรียงเป็นชั้น ๆ

สกุล Lithocarpus มีประมาณ 300 ชนิด ส่วนใหญ่พบในเอเชียเขตร้อน ในไทย

มี 58 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “litho” หิน และ “karpos” ผล ตามลักษณะผลที่แข็งคล้ายหิน


เอกสารอ้างอิง

Huang, C., Y. Zhang and B. Batholomew. (1999). Fagaceae. In Flora of China Vol. 4: 333, 343, 349.

Phengklai, C. (2008). Fagaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(3): 243-351.