สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระถิน
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Fabaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง 5-10 ม. แกนใบประกอบยาว 15-20 ซม. มีต่อมบนก้านใต้รอยต่อใบประกอบย่อยช่วงล่าง ใบประกอบย่อยมี 4-10 คู่ ยาว 5-10 ซม. ใบย่อยมี 5-20 คู่ รูปขอบขนานถึงรูปแถบ ยาว 0.6-2 ซม. โคนเบี้ยว แผ่นใบด้านล่างมีนวล ช่อแบบช่อกระจุกแน่น แยกแขนงแบบช่อกระจะ ก้านช่อยาว 2-5 ซม. ช่อกระจุกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. ดอกมีขนประปราย หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2.5 มม. ปลายจัก 5 แฉกขนาดเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ รูปใบพาย ยาว 4.5-5 มม. เกสรเพศผู้ 10 อัน แยกกัน ยาว 0.8-1 ซม. อับเรณูมีขน รังไข่มีก้าน ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว ฝักแบนรูปแถบ ยาว 15-20 ซม. มี 10-20 เมล็ด

มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโก ไทยนำเข้ามาเพื่อเลี้ยงสัตว์ ใบและเมล็ดมีสารพิษพวก leucenine แต่ไม่เป็นอันตรายแก่สัตว์เลี้ยง

สกุล Leucaena Benth. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Mimosoideae มีประมาณ 50 ชนิด พบเฉพาะในอเมริกาเขตร้อน ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “leukos” สีขาว ตามลักษณะของดอก

ชื่อสามัญ  False koa, Horse tamarind

ชื่ออื่น   กระถิน, กระถินไทย, กระถินบ้าน (ภาคกลาง); กระถินยักษ์, กะเส็ดโคก, กะเส็ดบก (ราชบุรี); ตอเบา, สะตอเทศ, สะตอเบา (ภาคใต้); ผักก้านถิน (เชียงใหม่); ผักหนองบก (ภาคเหนือ)

กระถิน: ใบประกอบสองชั้น ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่นแยกแขนงแบบช่อกระจะ (ภาพ: ประจวบคีรีขันธ์ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Nielsen, I.C. (1985). Legiminosae-Mimosoideae. In Flora of Thailand Vol. 4(2): 155-156.

กระถินไทย
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Fabaceae

ดูที่ กระถิน

กระถินบ้าน
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Fabaceae

ดูที่ กระถิน

กระถินยักษ์
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Fabaceae

ดูที่ กระถิน

กะเส็ดโคก
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Fabaceae

ดูที่ กระถิน

กะเส็ดบก
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Fabaceae

ดูที่ กระถิน

ตอเบา
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Fabaceae

ดูที่ กระถิน

ผักก้านถิน
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Fabaceae

ดูที่ กระถิน

ผักหนองบก
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Fabaceae

ดูที่ กระถิน

สะตอเทศ
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Fabaceae

ดูที่ กระถิน

สะตอเบา
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Fabaceae

ดูที่ กระถิน