สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เสี้ยวแดง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lasiobema penicilliloba (Pierre ex Gagnep.) A. Schmitz

Fabaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 ม. มีมือจับ มีขนยาวสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน เส้นแขนงใบด้านล่าง ก้านใบ แกนช่อดอก ใบประดับ ก้านดอก ฐานดอกและกลีบเลี้ยง หูใบรูปใบหอกขนาดเล็ก ใบรูปไข่ ยาว 5-6 ซม. ปลายแฉกลึกเกินกึ่งหนึ่ง โคนเว้าตื้น เส้นใบ 7-9 เส้น ก้านใบยาว 2-4 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาวได้ถึง 20 ซม. ใบประดับรูปเส้นด้าย ยาวประมาณ 5 มม. ก้านดอกยาว 1-2 ซม. ใบประดับย่อยติดใต้จุดกึ่งกลางก้านดอก ตาดอกรูปกระสวย ยาว 4-5 มม. ปลายมี 5 แฉกเล็ก ๆ ฐานดอกสั้น กลีบเลี้ยงแยก 5 แฉก รูปขอบขนาน พับงอกลับ ติดทน ยาวประมาณ 2 มม. ดอกสีเขียวอมเหลือง กลีบรูปใบหอก มีก้านสั้น ๆ กลีบสั้น 3 กลีบ ยาวประมาณ 3 มม. กลีบยาว 2 กลีบ ยาว 4-5 มม. เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 3-4 มม. อับเรณูรูปรี ยาวประมาณ 1 มม. รังไข่เกลี้ยง ติดบนจานฐานดอกสีเหลือง มีก้านสั้น ๆ ก้านเกสรเพศเมียยาว 1-2 มม. ยอดเกสรไม่ชัดเจน ฝักรูปขอบขนาน ยาว 3-6 ซม. ปลายมีจะงอย มี 2-3 เมล็ด แบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-7 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือเขาแกบ, สกุล)

พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ความสูง 200-800 เมตร

ชื่อพ้อง  Bauhinia penicilliloba Pierre ex Gagnep.

เสี้ยวแดง: ใบแฉกลึก ช่อดอกแบบช่อกระจะ มีขนยาวสีน้ำตาลแดง กลีบดอกรูปใบหอก สั้น 3 กลีบ ยาว 2 กลีบ เกสรเพศผู้ 3 อัน รังไข่เกลี้ยง จานฐานดอกสีเหลือง (ภาพ: มุกดาหาร - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. (Bauhinia penicilliloba). In Flora of Thailand Vol. 4(1): 33.