สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เครือเขาแกบ
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Lasiobema curtisii (Prain) de Wit

Fabaceae

ไม้เถา มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ช่อดอก และตาดอก หูใบรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 5-7 ซม. ปลายแหลมหรือแฉกตื้น ๆ ปลายแฉกแหลม โคนกลมหรือเว้าตื้น ๆ เส้นโคนใบข้างละ 2-3 เส้น ก้านใบยาว 1-3.5 ซม. ช่อดอกยาว 10-20 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 2 ซม. ใบประดับย่อยติดประมาณกึ่งกลางก้านดอก ตาดอกรูปไข่ปลายแหลม ยาว 2-3 ซม. ฐานดอกสั้น ดอกสีเขียวอ่อน ยาว 5-7 มม. กลีบคู่ล่างรูปใบพาย 3 กลีบบนรูปใบหอก ก้านชูอับเรณูยาว 4-5 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 2 อัน จานฐานดอกรูปเบาะ สีเหลือง ฝักรูปใบหอก ยาว 5-6 ซม. มี 5-6 เมล็ด

พบในภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู ในไทยพบกระจายตามชายป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น เขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร

ชื่อพ้อง  Bauhinia curtisii Prain

เครือเขาแกบ: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง กลีบดอกสีเขียวอ่อน มีก้านกลีบ จานฐานดอกรูปเบาะ สีเหลือง ฝักรูปใบหอก แบน (ภาพ: บางเบิด ชุมพร - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 24-25.

Mackinder, B.A. and R. Clark. (2014). A synopsis of the Asian and Australasian genus Phanera Lour. (Cercideae: Caesalpinioideae: Leguminosae) including 19 new combinations. Phytotaxa 166(1): 49-68.