สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กรงจัน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Jasminum decussatum Wall. & G. Don

Oleaceae

ดูที่ 4544มะลิเขี้ยวงู
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Jasminum decussatum Wall. & G. Don

Oleaceae

ไม้เถา มีขนสั้นนุ่มหรือขนยาวตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ช่อดอก และกลีบเลี้ยง ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 5-11 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนรูปลิ่มกว้างหรือกลม ก้านใบยาว 0.6-1.6 ซม. เส้นแขนงใบข้างละ 3-4 เส้น ช่อดอกออกสั้น ๆ ที่ปลายกิ่งหรือกิ่งข้าง ดอกจำนวนมาก ใบประดับรูปแถบ ยาวได้ถึง 1 ซม. ก้านดอกไร้ก้านหรือยาวได้ถึง 3 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 1-1.5 มม. กลีบรูปแถบ ยาว 1-2 มม. พับงอ หลอดกลีบดอกยาว 0.4-1 ซม. กลีบดอก 7-8 กลีบ รูปใบหอก ยาว 7-9 ผลรูปรีกว้าง ยาวประมาณ 1 ซม.

พบที่พม่า คาบสมุทรมลายู สุมาตรา ในไทยพบทางภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอน ภาคกลางที่สระบุรี และกระจายทั่วไปทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามชายป่าหรือป่าโปร่ง ความสูงถึงประมาณ 700 เมตร

ชื่ออื่น   กรงจัน (ภาคเหนือ); มะลิเขี้ยวงู (ภาคใต้); มะลิป่า (นครราชสีมา)

มะลิเขี้ยวงู: ช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนง หลอดกลีบเลี้ยงสั้น กลีบรูปแถบยาวเท่า ๆ หลอดกลีบ พับงอกลับ กลีบดอก 7-8 กลีบ (ภาพ: กาญจนบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Chang, M.C., L.C. Chiu, Z. Wei and P.S. Green. (1996). Oleaceae. In Flora of China Vol. 15: 318.

Green, P.S. (2000). Oleaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(2): 306-340.

มะลิป่า
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Jasminum decussatum Wall. & G. Don

Oleaceae

ดูที่ 4544