สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เทียนซีลอน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Impatiens repens Moon ex Wight

Balsaminaceae

ไม้ล้มลุกเกาะเลื้อยหรือทอดนอน ลำต้นสีน้ำตาลแดง มีรากตามข้อ ใบเรียงเวียน รูปคล้ายไตหรือเกือบกลม กว้าง 1–1.7 ซม. ยาว 0.7–1.2 ซม. ปลายมน มีติ่งสั้น ๆ แผ่นใบมีขนประปรายด้านบน ขอบจักมนตื้น ๆ เส้นแขนงใบข้างละ 2–3 เส้น ก้านใบยาว 1–2 ซม. ดอกสีเหลือง ออกเดี่ยว ๆ ก้านดอกยาว 2–4 ซม. กลีบเลี้ยง 2 กลีบ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 3.5–5 มม. มีขนตามเส้นกลางกลีบ กลีบปากรูปเรือ ยาว 1.5–1.7 ซม. ด้านนอกมีขน โคนด้านในมีจุดสีน้ำตาลแดง เดือยม้วนเข้า ยาว 7–8 มม. กลีบดอกกลีบกลางรูปคุ่ม กว้างและยาว 1–1.4 ซม. ปลายแฉกตื้น ๆ สันกลีบมีขนกระจาย กลีบปีกยาว 2–2.3 ซม. คู่นอกรูปขอบขนาน ยาว 1.1–1.2 ซม. ขอบในเว้าตื้น คู่ในรูปไข่ ยาว 1.6–1.7 ซม. ผลรูปกระสวย มีขนสั้นนุ่ม

มีถิ่นกำเนิดในศรีลังกา ขึ้นตามภูเขาสูง เป็นไม้ประดับทั้งในเอเชียและยุโรป

ชื่อสามัญ  Ceylon balsam, Cylon jewelweer, Golden dragon Impatiens, Yellow Impatiens

เทียนซีลอน: ใบรูปคล้ายไต ขอบจักมนห่าง ๆ ปลายมีติ่งสั้น ๆ แผ่นใบมีขนด้านบน ก้านใบยาว ดอกออกเดี่ยว ๆ กลีบปากมีขนหนาแน่น เดือยม้วนงอ (ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, Y., S. Akiyama and T. Shimizu. (2007). Balsaminaceae. In Flora of China Vol. 12: 63, 69, 76, 92.

Ruchisansakun, S., P. Triboun and T. Jenjitikul. (2014). A new species of Impatiens (Balsaminaceae) from southwestern Thailand. Phytotaxa 174(4): 237–241.

Shimizu, T. (2000). New species of Thai Impatiens (Balsaminaceae) 2. Bulletin of the National Science Museum. Tokyo, Series B (Botany) 29: 39.

Shimizu, T. (1991). New species of the Thai Impateins (1). Journal of Japanese Botany 66(3): 166–171.

Shimizu, T. (1970). Contribution to the Flora of Southeast Asia. II. Impatiens of Thailand and Malaya. Southeast Asian Studies 8: 187–217.

Suksathan, P. and P. Triboun. (2009). Ten new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(1): 159–184.