สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ตะเคียนชันตาหนู
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Hopea bracteata Burck

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูง 10–25 ม. มีรากค้ำยัน หูใบรูปไข่ ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 4.5–8.5 ซม. ปลายยาวคล้ายหาง โคนรูปลิ่ม เส้นแขนงใบกึ่งเส้นใบแซม แต่ละข้างมี 8–13 เส้น ช่วงโคนใบมีตุ่มใบเป็นขน เส้นแขนงใบย่อยแบบกึ่งขั้นบันได ก้านใบยาว 3–5 มม. ช่อดอกยาว 2–3.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปกลม ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มม. มีขนยาวประปรายด้านนอก ดอกสีแดงเข้ม กลีบรูปใบหอก โค้ง ยาวประมาณ 4 มม. เกสรเพศผู้ 15 อัน รยางค์ยาวกว่า 2 เท่าของอับเรณู รังไข่และฐานก้านเกสรเพศเมียรูปทรงกระบอก ปลายตัด เกลี้ยง ยาวประมาณ 0.8 มม. ก้านเกสรเพศเมียสั้น กลีบเลี้ยงไม่ขยายเป็นปีก ยาวเท่า ๆ กัน รูปรีกว้าง หุ้มผล ผลเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. เกลี้ยง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตะเคียนทอง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่สุคิริน จังหวัดนราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูง 200–300 เมตร

ตะเคียนชันตาหนู: ปลายใบยาวคล้ายหาง เส้นแขนงใบกึ่งเส้นใบแซม กลีบเลี้ยงไม่ขยายเป็นปีก ยาวเท่า ๆ กัน รูปรีกว้างเกือบกลม หุ้มผล (ภาพ: มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P.S. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 414.