สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

โมกเตี้ย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

โมกน้อย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

โมกนั่ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

ถั่วหนู
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

นมเสือ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

นมราชสีห์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

น้ำนมเสือ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

พุดทอง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่งพุดทุ่ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2.5 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน แผ่นใบ และกลีบเลี้ยง ใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 4.2-11.5 ซม. ปลายมน กลม มีติ่งแหลมหรือเว้า โคนมนหรือเรียวสอบ ใบคู่แรกมักจะมีขนาดเล็ก ปลายเว้าตื้น ก้านใบยาว 1-4 มม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาว 2.5-5.5 ซม. ก้านช่อยาว 0.5-1 ซม. ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปแถบ โคนกลีบมีต่อมหรือไม่มี ดอกสีขาว หลอดกลีบดอกยาว 0.8-2 ซม. กลีบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 1-2.3 ซม. ก้านชูอับเรณูสั้นกว่าอับเรณู โคนมีขนสั้นนุ่ม อับเรณูยาว 1.2-2 มม. ผลตั้งขึ้น ยาวได้ถึงประมาณ 25 ซม. ก้านผลยาว 2.5-4 ซม. เมล็ดมีขนสั้นนุ่ม

พบที่เวียดนาม ลาว กัมพูชา และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าโกงกาง หรือที่โล่งใกล้แหล่งน้ำ ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร หรือพบเป็นไม้ประดับ เปลือกและรากมีสรรพคุณรักษาโรคบิดและท้องร่วง

ชื่อพ้อง  Holarrhena densiflora Ridl, H. similis Craib

ชื่ออื่น   ถั่วหนู (สุราษฎร์ธานี); นมราชสีห์, นมเสือ (พิษณุโลก); น้ำนมเสือ (จันทบุรี); พุดทอง (ภาคใต้); พุดทุ่ง, พุดนา (ราชบุรี, ภาคกลาง); พุดน้ำ (สุราษฎร์ธานี); พุดป่า (ลำปาง); มูกน้อย, มูกนั่ง, มูกนิ่ง (ภาคเหนือ); โมกเตี้ย (ภาคใต้); โมกน้อย, โมกนั่ง (ภาคเหนือ); สรรพคุณ (สงขลา); หัสคุณเทศ (พังงา); หัสคุณใหญ่ (สุราษฎร์ธานี)

พุดทุ่ง: ถิ่นที่อยู่ตามที่โล่งใกล้แหล่งน้ำ ใบเรียงตรงข้าม ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ผลแตกแนวเดียวออกเป็นคู่ ตั้งขึ้น (ภาพถิ่นที่อยู่: บุรีรัมย์ - ราชันย์ ภู่มา; ภาพดอกและผล: มุกดาหาร - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand 7(1): 72-75.

พุดนา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

พุดน้ำ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

พุดป่า
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

มูกน้อย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

มูกนั่ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

มูกนิ่ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

สรรพคุณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

หัสคุณเทศ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง

หัสคุณใหญ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Holarrhena curtisii King & Gamble

Apocynaceae

ดูที่ พุดทุ่ง