สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โนรา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Hiptage benghalensis (L.) Kurz

Malpighiaceae

ไม้เถาหรือไม้พุ่มรอเลื้อย ใบรูปรีถึงรูปใบหอก หรือแกมรูปไข่ ยาว 5-18 ซม. ปลายใบส่วนมากแหลมยาว แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบยาว 0.3-1.3 ซม. ช่อดอกยาว 4-30 ซม. ก้านช่อสั้นหรือยาวได้ถึง 4 ซม. ก้านดอกยาว 0.8-2 ซม. ขยายในผล มีข้อประมาณกึ่งกลางก้านดอก กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 2.5 มม. มี 1 กลีบที่มีต่อม ต่อมยาว 2-4 มม. เรียวจรดก้านดอก ดอกสีขาวมีปื้นสีเหลืองด้านใน กลีบรูปขอบขนานหรือกลม ๆ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 มม. เกสรเพศผู้อันยาวยาวประมาณ 1.2 ซม. อันสั้นยาว 3-6 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. ผลมีขนสั้นคล้ายไหม ปีกกลางรูปขอบขนาน ยาว 3-6 ซม. ปีกข้างยาว 1.5-3 ซม. มีสันนูนหรือมีปีกด้านหลังสั้น ๆ ยาว 5-8 มม.(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ โนรี, สกุล)

พบที่อินเดีย พม่า จีน ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าดิบชื้นใกล้ชายฝั่งทะเล หรือเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 2000 เมตร เคยแยกเป็น subsp. candicans (Hook. f.) Sirirugsa เป็นไม้ต้น แผ่นใบด้านล่างมีขนหนาแน่น ปัจจุบันมีสถานะเป็น H. candicans Hook. f. ใบและดอกแก้ไข้ แก้ร้อนใน อาการอักเสบ และโรคผิวหนัง

ชื่อพ้อง  Banisteria benghalensis L.

ชื่ออื่น   กะลังจ่าง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); กำลังช้างเผือก (ภาคเหนือ); โนรา (กรุงเทพฯ); พญาช้างเผือก (แพร่); สะเลา (เชียงใหม่)

โนรา: กลีบเลี้ยง 1 กลีบมีต่อมขนาดใหญ่ เรียวจรดก้านดอก ดอกสีขาวมีปื้นสีเหลืองด้านใน ผลมีขนสั้นคล้ายไหม ปีกด้านหลังสั้น (ภาพ: สุโขทัย - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Chen, S.K. and M. Funston. (2008). Malpighiaceae. In Flora of China Vol. 11: 136.

Sirirugsa, P. (1991). Malpighiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(3): 277-279.

กะลังจ่าง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Hiptage benghalensis (L.) Kurz

Malpighiaceae

ดูที่ โนรา

กำลังช้างเผือก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Hiptage benghalensis (L.) Kurz

Malpighiaceae

ดูที่ โนรา

พญาช้างเผือก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Hiptage benghalensis (L.) Kurz

Malpighiaceae

ดูที่ โนรา

สะเลา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Hiptage benghalensis (L.) Kurz

Malpighiaceae

ดูที่ โนรา