สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ขี้อ้น
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Helicteres viscida Blume

Malvaceae

ดูที่ ปอขี้อ้นปอขี้อ้น
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Helicteres viscida Blume

Malvaceae

ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. ใบรูปไข่ ยาว 7-15 ซม. ปลายจักเป็นติ่งแหลม โคนเว้าตื้น ขอบจักฟันเลื่อยซ้อน เส้นโคนใบข้างละ 2-3 เส้น ก้านใบยาวได้ถึง 1 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวได้ถึง 2 ซม. มีขนกระจุกรูปดาวหนาแน่นด้านนอก ดอกสีขาว มีสีเหลืองแต้มที่โคน กลีบรูปใบพาย แยกกัน ขนาดไม่เท่ากัน ยาว 2.5-3 ซม. ที่โคนก้านกลีบมีรยางค์เป็นติ่ง 1 คู่ รังไข่มีตุ่มและขนหนาแน่น ล้อมรอบด้วยวงเกสรเพศผู้ ก้านเกสรเพศเมียแยกเป็น 5 แฉก รูปเส้นด้าย ผลรูปทรงกระบอก ยาว 3-4 ซม. มี 5 สัน ปลายเป็นจะงอย มีขนกระจุกรูปดาวหนาแน่น เมล็ดรูปรีกว้าง ยาวประมาณ 2 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ขี้อ้น, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู สุมาตรา ชวา และบอร์เนียว ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 350 เมตร

ชื่ออื่น   ขี้อ้น, ปอขี้อ้น (ภาคเหนือ); มูเระตาเราะ (มาเลย์-ภาคใต้)

ปอขี้อ้น: ขอบใบจักฟันเลื่อยสองชั้น เส้นโคนใบข้างละ 2-3 เส้น หลอดกลีบเลี้ยงและผลมีขนกระจุกรูปดาวหนาแน่น กลีบรูปใบพาย แยกกัน ขนาดไม่เท่ากัน (ภาพดอก: ตาก - ปรีชา การะเกตุ; ภาพผล: กาญจนบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2001). Sterculiaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 573.

Tang, Y., M.G. Gilbert and L.J. Dorr. (2007). Sterculiaceae. In Flora of China Vol. 12: 319.

มูเระตาเราะ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Helicteres viscida Blume

Malvaceae

ดูที่ ปอขี้อ้น