สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หงส์เหิน2
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Hedychium khaomaenense Picheans. & Mokkamul

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก ขึ้นบนดินหรืออิงอาศัย สูงได้ถึง 60 ซม. ใบรูปรีถึงรูปขอบขนาน ยาว 25-30 ซม. ไร้ก้านหรือยาวได้ถึง 2 ซม. ลิ้นกาบสีแดง ปลายแยก 2 แฉก ขอบกาบใบสีแดง ช่อดอกยาว 15-30 ซม. มี 2-8 ดอก ขอบใบประดับสีแดง หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 10 ซม. ดอกสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน หลอดกลีบดอกยาวได้ถึง 14 ซม. กลีบคู่ข้างสีแดง รูปแถบ ม้วนงอ ยาว 6-7 ซม. กลีบปากยาวเท่า ๆ กลีบคู่ข้าง รูปไข่กลับ ช่วงปลายกว้างประมาณ 4 ซม. สีขาว โคนมีปื้นสีเหลือง ปลายแฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง ก้านกลีบยาว 1-1.5 ซม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันด้านข้างสีขาว รูปไข่กลับแกมรูปใบหอก ยาว 7-8 ซม. ก้านชูอับเรณูยาว 5.5-6 ซม. อับเรณูยาว 1.5-1.7 ซม. ผลรูปรี ยาว 3-3.5 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตาเหิน, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช กระบี่ ขึ้นตามทุ่งหญ้าบนยอดเขา หรือคบไม้ ในป่าดิบเขา ความสูง 1000-1200 เมตร

หงส์เหิน: ลิ้นและกาบใบมีสีแดง ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกที่ยอด กลีบดอกรูปแถบ ม้วนงอ สีแดง กลีบปากและเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันด้านข้างสีขาว เปลี่ยนเป็นสีแหลือง ปลายกลีบปากแฉกลึก (ภาพ: เขาพนมเบญจา กระบี่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Picheansoonthon, C. and P. Mokkamul. (2005). Two new species of Hedychium Koenig (Zingiberaceae) from Thailand. Folia Malaysiana 6: 17-26.