สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   บอนเต่า
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Hapaline benthamiana Schott

Araceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 30 ซม. หัวใต้ดินรูปรี ยาว 0.5-1.2 ซม. เหง้าเรียว ยาว 2-6.5 ซม. มีเกล็ดหนาแน่น น้ำยางใส มี 1-5 ใบ รูปเงี่ยงลูกศร ยาว 5.5-17 ซม. ปลายเรียวแหลม แผ่นใบบางครั้งมีรอยด่าง ก้านใบยาว 4-30 ซม. ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ 1-3 ช่อ ก้านช่อยาว 9-17 ซม. กาบยาว 4-8.7 ซม. โคนโอบหุ้มก้าน ยาว 1.5-3.3 ซม. แผ่นกาบรูปรี ยาว 2.5-6.5 ซม. ช่อดอกยาว 3-6 ซม. ช่วงไม่มีดอกยาว 2.8-5.5 ซม. ดอกเพศเมียอยู่ด้านล่าง มีประมาณ 7 ดอก เรียงเป็นแถวบนแกนช่วงกาบล่าง ช่วงดอกเพศผู้อยู่ช่วงบน อับเรณูเรียงชิดกัน ยาว 0.5-1.1 ซม. ปลายมีรยางค์ มีอับเรณูที่เป็นหมัน ช่อผลมีกาบช่วงล่างหุ้ม ผลเรียงเป็นแถว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 มม. มีกาบหุ้ม ผลแก่สีขาว ยอดเกสรเพศเมียติดทน

พบที่พม่า ลาว และเวียดนาม ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ส่วนมากขึ้นตามเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร

สกุล Hapaline Schott มี 8 ชนิด พบที่พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู และบอร์เนียว ในไทยมี 4 ชนิด คล้ายสกุล Typhonium ที่่ไม่มีน้ำยางใส ช่วงดอกเพศเมียรูปกรวย ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “hapalos” อ่อนโยน อาจหมายถึงลักษณะวิสัยของพืชที่มีขนาดเล็ก ดูอ่อนโยน

ชื่ออื่น   บอนเต่า, บอนแบ้ว (ภาคเหนือ)

บอนเต่า: ใบรูปเงี่ยงลูกศร บางครั้งมีรอยด่าง ก้านใบและก้านช่อดอกยาว ผลเรียงเป็นแถว มีกาบหุ้ม ผลแก่สีขาว (ภาพ: ลำปาง - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Boyce, P.C. and D. Sookchaloem. (2012). Araceae (Hapaline). In Flora of Thailand Vol. 11(2): 237-240.

บอนแบ้ว
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Hapaline benthamiana Schott

Araceae

ดูที่ บอนเต่า