สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กง  สกุล
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

Hanguana Blume

Hanguanaceae

ไม้ล้มลุก มักแตกกอหรือมีไหลลอยน้ำได้ แยกเพศต่างต้น เส้นแขนงใบเรียงขนานกัน มีเส้นแขนงใบย่อยตัดขวางจำนวนมาก ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ดอกไร้ก้าน กลีบรวม 6 กลีบ เรียง 2 วง เกสรเพศผู้ 6 อัน ติดที่โคนกลีบดอก มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันในดอกเพศเมีย เกสรเพศเมียไร้ก้าน ยอดเกสรแยกเป็น 3 พู ติดทน ผลคล้ายผนังชั้นในแข็ง มี 1-3 เมล็ด

สกุล Hanguana เดิมอยู่ภายใต้วงศ์ Flagellariaceae เป็นสกุลเดียวของวงศ์ มีมากกว่า 15 ชนิด พบที่ศรีลังกา ภูมิภาคมาเลเซีย และออสเตรเลีย ในไทยมี 2 ชนิด และอาจมีชนิดใหม่เพิ่มหลายชนิด (pers. Comm., L.S. Wijedasa & A. Matti) โดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดชันในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ ชื่อสกุลเป็นภาษาอินโดนีเซียที่เรียกกงชนิด H. kassintu Blume


เอกสารอ้างอิง

Larsen, K. (1972). Hanguanaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 164-166.

Wijedasa, L.S., A. Matti, V. Chamchumroom, P. Puudjaa, T. Jumruschay and P.C. Boyce. (2016). Hanguana thailandica (Hanguanaceae): a new peat swamp forest species from Thailand. Phytotaxa 280(2): 195-199.