สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กฤษณาน้อย
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Gyrinops vidalii P. H. Hô

Thymelaeaceae

ไม้ต้น สูง 10-15 ม. เปลือกด้านในเป็นเส้นใยสีเงิน ใบรูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาว 4-7.5 ซม. ปลายยาวคล้ายหาง ยาว 1-2 ซม. เส้นใบจำนวนมากเรียงจรดกันเป็นเส้นขอบใน ก้านใบยาวประมาณ 5 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกคล้ายช่อซี่ร่ม 2-3 ดอกในแต่ละช่อ มีขนสั้นนุ่ม ก้านดอกยาวประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยงสีครีม มีขนสั้นนุ่มประปราย หลอดกลีบยาวประมาณ 1 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาว 1.5-2 มม. ติดทน กลีบดอก 5 กลีบ ติดที่ปากหลอดกลีบเลี้ยงเป็นรยางค์คล้ายเกล็ด ขนาดประมาณ 0.5 มม. มีขนสั้นนุ่ม เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดตรงข้ามกลีบดอก ไร้ก้าน อับเรณูรูปใบหอกยาวประมาณ 1.5 มม. รังไข่มี 2 ช่อง ผลแห้งแตกเป็น 2 ซีก รูปกระสวย ยาวได้ถึง 3 ซม. ก้านผลยาวประมาณ 2 ซม.

พบที่ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยที่ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ความสูง 200-300 เมตร เนื้อไม้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกฤษณา

สกุล Gyrinops Gaertn. มี 9 ชนิด พบที่่ศรีลังกา อินเดีย ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยมีชนิดเดียว ต่างจากสกุล Aquilaria ที่จำนวนเกสรเพศผู้มี 5 อัน ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “gyrinos” ลูกกบ และ “ops” คล้าย ตามลักษณะผล

กฤษณาน้อย: ปลายใบยาวคล้ายหาง ดอกออกเป็นช่อกระจุกสั้น ๆ คล้ายช่อซี่ร่ม มี 2-3 ดอก หลอดกลีบเลี้ยงเรียวยาว ติดทน ผลรูปกระสวย (ภาพ: ภูวัว บึงกาฬ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hô, P.H. (1992). Thymelaeaceae. In Flore du Cambodge du Laos et du Viêtnam 26: 38-81.

Hou, D. (1960). Thymelaeaceae. In Flora Malesiana Vol. 6: 1-15.