สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หนามแดง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Gymnosporia marcanii Craib

Celastraceae

ไม้พุ่มทอดนอน อาจสูงได้ถึง 5 ม. มีหนามตามปลายกิ่งสั้น ๆ ใบออกเป็นกระจุกตามกิ่งสั้น รูปไข่กลับ ช่วงโคนครึ่งล่างหรือหนึ่งในสามเรียวแคบ ยาว 3.5-10 ซม. ปลายเว้าตื้น โคนสอบเรียว ก้านใบยาว 0.3-1 ซม. ช่อดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบหรือบนกิ่งสั้น ๆ ยาวได้ถึง 1.8 ซม. ก้านช่อสั้น ก้านดอกยาว 3-8 มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 มม. ขอบมีขนครุย กลีบดอกรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 4 มม. ปลายจักไม่เป็นระเบียบ จานฐานดอกแบน มีรอยบาก 5 จัก ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 3.5 มม. รังไข่มี 3 ช่อง ยอดเกสรจัก 3 พูไม่ชัดเจน ผลรูปไข่กลับกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. เมล็ดรูปรี ยาว 5-8 มม. มีเยื่อหุ้มที่โคน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หนามก้านช้าง, สกุล)

พบที่เวียดนาม ในไทยพบทางภาคตะวันออกที่ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่ประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นตามป่าโปร่ง ที่โล่ง ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

หนามแดง: มีหนามตามปลายกิ่งสั้น ๆ ใบออกเป็นกระจุกตามกิ่งสั้น รูปไข่กลับ ช่วงโคนครึ่งล่างหรือหนึ่งในสามเรียวแคบ ปลายเว้าตื้น ผลแห้งแตก เมล็ดมีเยื่อหุ้มที่โคน (ภาพ: ประจวบคีรีขันธ์ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hou, D., I.A. Savinov and P.C. van Welzen. (2010). Celastraceae. In Flora of Thailand Vol. 10(2): 169-170.