สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

น้ำเกลี้ยง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Gluta laccifera (Pierre) Ding Hou

Anacardiaceae

ดูที่ รักใหญ่