สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ไทรใบขน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Ficus fulva Reinw. ex Blume

Moraceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. กิ่งมีขนหยาบหรือขนยาว หูใบยาว 0.8-3.2 ซม. ร่วงเร็ว มีขน ใบรูปรี รูปไข่กลับ รูปขอบขนาน หรือเกือบกลม ยาว 6-35 ซม. ใบอ่อนบางครั้งรูปฝ่ามือ 3-7 แฉก ขอบใบจักซี่ฟัน แผ่นใบมีขนทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบย่อยแบบขั้นบันได ก้านใบยาวได้ถึง 30 ซม. ในใบอ่อน ดอกอยู่ภายในฐานดอกที่ขยายออกเป็นคู่ตามกิ่งที่ใบร่วง รูปกลมหรือรูปรี มีขนหนาแน่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-2.5 ซม. สุกสีเหลืองหรือส้ม ไร้ก้านหรือก้านยาว 2-5 มม. ช่องเปิดกว้างประมาณ 4 มม. มีขนด้านใน ใบประดับขนาดใหญ่ (สกุลย่อย Ficus)

พบที่หมู่เกาะนิโคบาร์ ของอินเดีย พม่า คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว สุมาตรา และชวา ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1800 เมตร

ไทรใบขน: แผ่นใบมีขนทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบย่อยแบบขั้นบันได figs มีขนหนาแน่น ไร้ก้านหรือมีก้านสั้น ๆ ช่องเปิดมีใบประดับขนาดใหญ่ (ภาพ: ถนนตาก-แม่สอด - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Berg, C.C., N. Pattharahirantricin and B. Chantarasuwan. (2011). Moraceae in Flora of Thailand Vol. 10(4): 475-675.