สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   นางอั้วดอย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Exacum sutaepense Hosseus ex Craib

Gentianaceae

ไม้ล้มลุก สูง 5-15 ซม. ลำต้นเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 0.7-1.5 ซม. เส้นโคนใบ 3-5 เส้น ก้านใบเกือบไร้ก้าน ช่อดอกออกสั้น ๆ ก้านดอกยาว 0.2-7 มม. กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ แยกเกือบจรดโคน รูปใบหอก ยาว 4-5 มม. มีครีบเป็นปีก กว้าง 1-1.5 มม. ติดทน ดอกสีชมพูหรือสีขาวอมม่วง มี 4-5 กลีบ หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 4 มม. กลีบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาวได้ถึง 6 มม. ก้านชูอับเรณูสั้น อับเรณูยาวประมาณ 2.5 มม. มีรูเปิดที่ปลาย ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรจัก 2 พู ผลรูปรีกว้าง ยาวประมาณ 3 มม. เมล็ดขนาดเล็ก จำนวนมาก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หญ้าเหลี่ยม, สกุล)

พบที่พม่า ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ขึ้นตามทุ่งหญ้าและที่โล่งตามชายป่า ความสูง 1000-1500 เมตร มีความผันแปรสูง และอาจจะเป็นชนิดเดียวกับ E. darae Hul ซึ่งระบุว่าพบที่ไทยและกัมพูชา มีหลายลักษณะคาบเกี่ยวกัน

นางอั้วดอย: ใบเรียงตรงข้าม กลีบเลี้ยงมีครีบเป็นปีก ดอกสีชมพูหรือสีขาวอมม่วง มี 4- 5 กลีบ อับเรณูมีรูเปิดที่ปลาย (ภาพ: แม่เมย ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hul, S. (2010). Two new species of Gentianaceae from Indo-china. Edinburgh Journal of Botany 67(1): 155-158.

Ubolcholaket, A. (1987). Gentianaceae. In Flora of Thailand. Vol. 5(1): 80-81.