สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ผักตบชวา
วันที่ 30 มกราคม 2560

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

Pontederiaceae

ไม้น้ำล้มลุก รากจำนวนมาก ยาวได้ถึง 1 ม. ลำต้นสั้น มีไหลยาว ใบออกเป็นกระจุก รูปไข่กว้าง รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือกลม ยาว 4.5-14.5 ซม. โคนรูปหัวใจ แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบจำนวนมาก ก้านใบอวบ ยาว 10-40 ซม. ด้านในเป็นฟองน้ำ ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ก้านยาว 35-45 ซม. มี 7-15 ดอก เรียงเวียน ใบประดับขนาดเล็ก ดอกสมมาตรด้านข้าง ไร้ก้าน กลีบรวมสีม่วง 6 กลีบ รูปรีหรือรูปไข่ กลีบบนกลางกลีบมีสีเหลืองแต้ม ขนาดใหญ่กว่ากลีบล่าง เกสรเพศผู้มี 6 อัน ยาว 3 อัน สั้น 3 อัน ติดที่โคนกลีบรวม ก้านชูอับเรณูมีขนต่อม รังไข่ 3 ช่อง ออวุลจำนวนมาก เกสรเพศเมียต่างสัณฐาน ยอดเกสรจักเป็นพูตื้น มีขนต่อม ผลแห้งแตก รูปไข่ มีหลอดกลีบรวมแห้งหุ้ม เมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก มีปีกตามยาว

มีถิ่นกำเนิดในบราซิล ขึ้นเป็นวัชพืชตามแหล่งน้ำในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์ ใบอ่อนกินเป็นผักสด

สกุล Eichhornia Kunth มี 7 ชนิด 6 ชนิดพบในอเมริกาเขตร้อน หนึ่งชนิดพบในแอฟริกา ในไทยขึ้นเป็นวัชพืชชนิดเดียว ชื่อสกุลตั้งตามรัฐบุรุษของเยอรมัน Johann Eichhorn (1779-1856)

ชื่อพ้อง  Pontederia crassipes Mart.

ชื่อสามัญ  Lilac devil, Water hyacinth

ชื่ออื่น   ผักตบชวา, ผักตบป่อง (ภาคกลาง); ผักบ่ง (นครราชสีมา); ผักป่อง (สุพรรณบุรี); สวะ (ภาคกลาง)

ผักตบชวา: ไม้น้ำล้มลุก ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ดอกสมมาตรด้านข้าง กลีบบนกลางกลีบมีสีเหลืองแต้ม ขนาดใหญ่กว่ากลีบล่าง (ภาพ: กรุงเทพฯ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chayamarit, K. (2005). Pontederiaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(1): 54.

Wu, G. and C.N. Horn. (2000). Pontederiaceae. In Flora of China Vol. 24: 40-41.

ผักตบป่อง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

Pontederiaceae

ดูที่ ผักตบชวา

ผักบ่ง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

Pontederiaceae

ดูที่ ผักตบชวา

ผักป่อง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

Pontederiaceae

ดูที่ ผักตบชวา

สวะ
วันที่ 30 มกราคม 2560

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

Pontederiaceae

ดูที่ ผักตบชวา