สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แคขาว
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem.

Bignoniaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ใบประกอบยาว 12-35 ซม. มีใบย่อย 3-5 คู่ รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 5-14 ซม. ขอบใบจักห่าง ๆ โคนเบี้ยว ก้านใบยาว 0.5-1.3 ซม. ช่อดอกยาว 2-3 ซม. ก้านดอกยาว 1.8-4 ซม. กลีบเลี้ยงเป็นกาบ ยาว 4-5 ซม. หลอดกลีบดอกยาว 6-10 ซม. ปลายบานออกรูประฆัง ยาว 5-8 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 3-5 ซม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันยาวประมาณ 1 ซม. รังไข่ยาวประมาณ 1.5 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 12 ซม. ผลรูปแถบ บิดงอ ยาวได้ถึง 85 ซม. เมล็ดรูปสี่เหลี่ยม ยาว 2.2-2.8 ซม. รวมปีกบางใส (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แคทะเล, สกุล))

พบที่พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ชายทุ่งหรือทุ่งนา ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

ชื่อพ้อง  Bignonia serrulata Wall. ex DC.

ชื่ออื่น   แคเก็ตถวา, แคขาว (Chiang Mai); แคตุ้ย (ภาคเหนือ); แคทราย (Nakhon Ratchasima); แคนา (ภาคกลาง); แคแน (ภาคเหนือ); แคป่า (Lampang, Loei); แคฝอย, แคฝา (ภาคเหนือ); แคพูฮ่อ (Lampang); แคยาว (Prachin Buri); แคหยุยฮ่อ, แคแหนแห้ (ภาคเหนือ); แคอาว (Prachin Buri)

แคขาว: ช่อดอกสั้น กลีบเลี้ยงเป็นกาบ หลอดกลีบดอกเรียวยาว ปลายบานออกรูประฆัง (ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 54.