สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เตียนกะฮอม
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus retusus Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางแข็งยางแข็ง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus retusus Blume

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น กิ่งมีขนสั้นนุ่ม หรือเกลี้ยง มีไข หูใบรูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาว 9-13 ซม. ใบรูปรี ยาว 11-28 ซม. ปลายแหลมสั้น ๆ โคนรูปลิ่ม เส้นแขนงใบข้างละ 16-21 เส้น เรียงจรดกันใกล้ขอบใบ แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 3-7 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 10 ซม. มี 3-7 ดอก ก้านดอกยาว 2-4 มม. หลอดกลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาว 1.3-1.5 ซม. กลีบยาวยาว 1-2.5 ซม. กลีบสั้นยาว 2-5 มม. กลีบดอกยาว 4-6.5 ซม. เกสรเพศผู้ 30 อัน อับเรณูยาว 7-8 มม. หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลเรียบ ยาว 2.5-3 ซม. ปีกยาวยาว 12-25 ซม. ปีกสั้นยาว 1.5-2 ซม. ขอบพับกลับเล็กน้อย

พบที่อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู ชวา และหมู่เกาะซุนดาน้อย ในไทยพบกระจายห่าง ๆ แทบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามสันเขาในป่าดิบแล้งที่ค่อนข้างชุ่มชื้น และป่าดิบชื้น ความสูง 700-1100 เมตร

ชื่ออื่น   เตียนกะฮอม (เขมร-จันทบุรี); ยางแข็ง (เพชรบูรณ์); ยางควน (ภาคใต้); ยางดง (นครราชสีมา)

ยางแข็ง: กิ่งและแผ่นใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบเรียงจรดกันใกล้ขอบใบ กลีบดอกบิดเวียน หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลเรียบ (ภาพ: ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 291-326.

Li, X.W., J. Li and P.S. Ashton. (2007). Dipterocarpaceae in Flora of China Vol. 13: 48-49.

Pooma, R. and M. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpaceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 119-140.

Smitinand, T., J.E. Vidal and P.H. Hô. (1990). Dipterocarpaceae. Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam 25: 16-45.

ยางควน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus retusus Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางแข็ง

ยางดง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus retusus Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางแข็ง