สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ยางบูเก๊ะ
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus acutangulus Vesque

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น กิ่งและใบแก่เกือบเกลี้ยง หูใบยาวได้ถึง 1.3 ซม. ด้านนอกมีขน ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 7-14 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนรูปลิ่มหรือมน เส้นแขนงใบข้างละ 10-13 เส้น ก้านใบยาว 1.5-3 ซม. ช่อดอกยาว 3.5-6 ซม. ก้านดอกยาว 3-5 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 7-8 มม. ด้านในมีขนสั้นนุ่ม กลีบยาวยาว 1-1.5 ซม. กลีบสั้นยาว 3-4 มม. กลีบดอกยาวประมาณ 3.5 ซม. เกสรเพศผู้ 15 อัน ก้านชูอับเรณูยาวเท่า ๆ อับเรณู ยาวประมาณ 5 มม. หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลมีสันตื้น ๆ 5 สัน ยาว 2.5-3 ซม. ปีกยาวยาว 10-14 ซม. ปีกสั้นยาวประมาณ 5 มม. ขอบพับงอกลับ

พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว และภาคใต้ตอนล่างของไทยพบที่ยะลา ขึ้นตามสันเขาในป่าดิบชื้น ความสูง 600-1000 เมตร

ยางบูเก๊ะ: กิ่งและใบแก่เกือบเกลี้ยง หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลมีสันตื้น ๆ 5 สัน (ภาพ: บันนังสตา ยะลา - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 291-326.

Li, X.W., J. Li and P.S. Ashton. (2007). Dipterocarpaceae in Flora of China Vol. 13: 48-49.

Pooma, R. and M. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpaceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 119-140.

Smitinand, T., J.E. Vidal and P.H. Hô. (1990). Dipterocarpaceae. Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam 25: 16-45.