สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เอื้องเปราะขาว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Diplomeris pulchella D. Don

Orchidaceae

กล้วยไม้ดิน มีหัวใต้ดิน รูปรี ยาวประมาณ 1 ซม. ลำต้นสั้น เกลี้ยง มี 2-3 ใบ รูปดาบหรือรูปแถบ ยาวได้ถึง 11 ซม. ปลายแหลม มีติ่ง โคนใบเรียวแคบเป็นกาบ แผ่นใบเกลี้ยง ช่อดอกออกจากซอกใบ ตั้งตรง ยาว 8-16 ซม. ใบประดับรูปไข่กว้าง ยาว 0.8-1.6 ซม. มีเส้นใบ 3-5 เส้น ปลายแหลมมีติ่ง ดอกส่วนมากมีดอกเดียว สีขาว พลิกกลับ กลีบเลี้ยงยาวเท่า ๆ กัน รูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่ ยาว 1-1.5 ซม. กลางกลีบเป็นสัน ปลายแหลม กลีบข้างเรียวกว่าและเบี้ยวเล็กน้อย กลีบดอกแยกกัน กลีบคู่ข้างรูปไข่กลับ ยาว 1.3-2 ซม. ปลายแหลม กลีบปากบานออก รูปไข่กลับกว้าง ยาวเท่า ๆ กลีบดอกหรือยาวกว่าเล็กน้อย ปลายเว้าตื้น มีติ่งแหลม เดือยโค้งลง ยาว 3-4.5 ซม. เส้าเกสรยาว 6.5-9 มม. ยอดเกสรเพศเมียยื่นออก 2 อัน ปลายเส้าเกสรมีแผ่นจะงอย กลุ่มอับเรณู 2 กลุ่ม ที่โคนมีแป้นเหนียว 2 อัน รังไข่รวมก้านดอกยาว 0.6-1.5 ซม. เกลี้ยง

พบที่อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ขึ้นริมลำธารบนหินทราย ความสูง 300-400 เมตร

สกุล Diplomeris D. Don อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Orchidoideae เผ่า Orchideae มี 2 ชนิด พบที่อินเดีย เนปาล ภูฏาน จีนตอนใต้ พม่า และเวียดนามตอนบน ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “diploos” ซ้อน และ “meris” แต่ละส่วน ตามลักษณะกลีบดอก กลีบเลี้ยง และเส้าเกสรมียอดเกสรเพศเมียและแผ่นจะงอย

ชื่ออื่น   อั้วดาวธาร, อั้วน้อยภูวัว, เอื้องเปราะขาว (ทั่วไป)

เอื้องเปราะขาว: ใบรูปแถบ ปลายแหลม มีติ่ง ช่อดอกมีดอกเดียว ดอกสีขาว พลิกกลับ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ ยาวเท่า ๆ กัน กลางกลีบเป็นสัน กลีบปากบานออก รูปไข่กลับกว้าง ยาวเท่า ๆ กลีบดอก ปลายเว้าตื้น มีติ่งแหลม เดือยยาว โค้งลง (ภาพ: ภูวัว บึงกาฬ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, X., S.W. Gale and P.J. Cribb. (2009). Orchidaceae (Diplomeris) In Flora of China Vol. 25: 162.

Pedersen, H.Æ. (2011). Orchidaceae (Diplomeris). In Flora of Thailand Vol. 12(1): 53-54.

อั้วดาวธาร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Diplomeris pulchella D. Don

Orchidaceae

ดูที่ เอื้องเปราะขาว

อั้วน้อยภูวัว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Diplomeris pulchella D. Don

Orchidaceae

ดูที่ เอื้องเปราะขาว