สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

คันจ้อง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte

Ebenaceae

ดูที่ ลำบิดดง

จังนัง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte

Ebenaceae

ดูที่ ลำบิดดง

ดำบิดดง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte

Ebenaceae

ดูที่ ลำบิดดงลำบิดดง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte

Ebenaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 12 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่ง แผ่นใบทั้งสองด้าน ก้านใบ ก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 4-6 ซม. ปลายแหลมหรือมน โคนมน กลม หรือเว้าตื้น ก้านใบยาว 1-3 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 4 กลีบ ดอกเพศผู้ก้านดอกยาว 1-2 ซม. กลีบเลี้ยงรูประฆัง ยาว 2-4 มม. แฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง ดอกรูปดอกเข็ม ยาว 1.2-1.6 ซม. กลีบดอกแฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม เกสรเพศผู้มี 12-16 อัน รังไข่ที่ไม่เจริญเกลี้ยง ดอกเพศเมียก้านดอกยาว 2-4 ซม. รังไข่มีขนยาวที่โคน มี 4 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ไม่มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน ผลรูปรีกว้างเกือบกลม ยาว 2-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงแฉกลึกเกือบจรดโคน ไม่พับงอกลับ ก้านผลยาว 2-4 ซม. เอนโดสเปิร์มเรียบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ มะเกลือ, สกุล)

พบที่กัมพูชา เวียดนาม และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ตอนบน ขึ้นตามสันเขาในป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูง 50-400 เมตร

ชื่ออื่น   คันจ้อง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); จังนัง (สุรินทร์); ดำบิดดง, ลำบิดดง (ระนอง)

ลำบิดดง: ใบเรียงสลับระนาบเดียว มีขนสั้นนุ่มทั่วไป ดอกรูปดอกเข็ม ก้านดอกยาว ผลรูปรีกว้างเกือบกลม กลีบเลี้ยงแฉกลึกเกือบจรดโคน ดอกหนาแน่น (ภาพ: นครพนม; ภาพดอก - อรุณ สินบำรุง, ภาพผล - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (1981). Ebenaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(4): 367-369.