สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ส้านชวา
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia suffruticosa (Griff. ex Hook. f. & Thomson) Martelli

Dilleniaceae

ไม้พุ่ม อาจสูงได้ถึง 10 ม. ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 15-30 ซม. ปลายมนหรือกลม โคนมน ขอบจักตามเส้นแขนงใบ เส้นแขนงใบข้างละ 12-20 เส้น ก้านใบยาว 2-6 ซม. มีปีกกว้าง หุ้มใบอ่อน ช่อดอกแบบช่อกระจะออกที่ปลายกิ่ง มี 4-18 ดอก ก้านดอกยาว 1-3 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่กลับ ยาว 1.5-2.2 ซม. ดอกสีเหลือง กลีบบาง รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 4-5 ซม. เกสรเพศผู้สีขาว วงนอกโค้ง ยาว 6-8 มม. วงในสุดพับงอ ยาวประมาณ 1.3 ซม. มี 5-8 คาร์เพล ยาวประมาณ 5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. ผลแห้งแตกอ้าออก สีแดง ยาว 2-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงพับงอ แต่ละคาร์เพลมี 1-4 เมล็ด เมล็ดมีเยื่อหุ้มสีแดง

มีถิ่นกำเนิดในคาบสมุทรมลายู บอร์เนียว ชวา และสุมาตรา เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน

ชื่อพ้อง  Wormia suffruticosa Griff. Ex Hook. f. & Thomson

ชื่อสามัญ  Simpoh

ชื่ออื่น   ส้านชวา, ส้านยะวา (กรุงเทพฯ)

ส้านชวา: ก้านใบมีปีกกว้าง หุ้มใบอ่อน ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกที่ปลายกิ่ง (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hoogland, R.D. (1972). Dilleniaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 95-103.

Hoogland, R.D. (1951). Dilleniaceae. In Flora Malesiana Vol. 4: 101-103, 154-174.

ส้านยะวา
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia suffruticosa (Griff. ex Hook. f. & Thomson) Martelli

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านชวา