สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ส้านมลายู
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia reticulata King

Dilleniaceae

ไม้ต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 40 ม. มีรากค้ำยัน ใบรูปรี รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ ยาว 15-30 ซม. ปลายกลม เว้าตื้น ๆ โคนมน กลม หรือเว้าตื้น ขอบเรียบหรือจักซี่ฟันเล็กน้อย เส้นแขนงใบข้างละ 25-35 เส้น ก้านใบยาว 4-10 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปรีกว้าง ยาว 2-2.5 ซม. ดอกสีเหลืองนวล กลีบบาง รูปใบพาย ยาวประมาณ 3.5 ซม. เกสรเพศผู้วงนอกยาวประมาณ 1 ซม. วงในยาว 5-9 มม. มี 9-10 คาร์เพล ยาวประมาณ 6 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 5-6 มม. ผลสดไม่แตก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-4.5 ซม. รวมกลีบเลี้ยง แต่ละคาร์เพลมี 1-3 เมล็ด เมล็ดมีเยื่อหุ้ม

พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว สุมาตรา และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ

ส้านมลายู: ช่อดอกแบบช่อกระจะ ดอกสีเหลืองนวล มี 9-10 คาร์เพล (ภาพ: แว้ง นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Hoogland, R.D. (1972). Dilleniaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 95-103.

Hoogland, R.D. (1951). Dilleniaceae. In Flora Malesiana Vol. 4: 101-103, 154-174.