สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แส้น
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Thomson

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านเต่า2

ไข่เน่าดง
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Thomson

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านเต่า2

ตานกกด
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Thomson

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านเต่า2

ปล้อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Thomson

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านเต่า2

มะโตน
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Thomson

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านเต่า2ส้านใบเล็ก
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Thomson

Dilleniaceae

ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม. ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 10-20 ซม. ปลายกลมหรือมน โคนแหลมหรืิอมน ขอบจักซี่ฟันห่าง ๆ เส้นแขนงใบข้างละ 18-25 เส้น ก้านใบยาว 3-4.5 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ที่ปลายกิ่ง ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. ขยายในผล กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 2.5-3 ซม. ดอกสีเหลือง กลีบบาง รูปรี ยาวประมาณ 6-7 ซม. เกสรเพศผู้วงนอกยาว 1.5-2 ซม. วงในยาวประมาณ 2.5 ซม. มี 8-12 คาร์เพล ยาว 6-7 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 ซม. ผลสดไม่แตก เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 ซม. รวมกลีบเลี้ยง เมล็ดไม่มีเยื่อหุ้ม

พบที่ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู และสุมาตรา ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร

ชื่ออื่น   ไข่เน่าดง, ตานกกด (เลย); ปล้อ (ส่วย-สุรินทร์); มะโตน (ชลบุรี); ส้านกวาง (ภาคใต้); ส้านโดยเด (นครพนม); ส้านใบเล็ก (ปัตตานี); แส้น (ตรัง)

ส้านใบเล็ก: ใบขนาดเล็ก ดอกเดี่ยว ๆ ที่ปลายกิ่ง ผลสดไม่แตก (ภาพ: อุบลราชธานี; ภาพดอก - ปรีชา การะเกตุ, ภาพผล - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hoogland, R.D. (1972). Dilleniaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 95-103.

Hoogland, R.D. (1951). Dilleniaceae. In Flora Malesiana Vol. 4: 101-103, 154-174.

ส้านโดยเด
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Thomson

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านเต่า2

ส้านกวาง
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Thomson

Dilleniaceae

ดูที่ ส้านเต่า2