สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หัวอีอุ๊ก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Decaschistia intermedia Craib

Malvaceae

ดูที่ ทองพันดุล