สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หมี่ลูกแดง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Daphniphyllum beddomei Craib

Daphniphyllaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 8-20 ซม. บางครั้งเรียวโค้ง ปลายแหลมหรือยาวคล้ายหาง โคนรูปลิ่ม ก้านใบยาวได้ถึง 4 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 6 ซม. ดอกเพศผู้คล้ายดอกเพศเมีย ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. ขยายในผล ยาวได้ถึง 1.6 ซม. กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ ยาวประมาณ 1 มม. ร่วงเร็ว เกสรเพศผู้ 8-10 อัน แยกกัน ปลายอับเรณูเป็นติ่งแหลม ในดอกเพศเมีย ก้านเกสรเพศเมียปลายม้วน มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน ร่วงง่าย ผลรูปรี ยาวประมาณ 1.5 ซม. สุกสีแดง ผลแห้งมีปุ่มขรุขระ

พบที่พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 800-1000 เมตร

ชื่อพ้อง  Daphniphyllum glaucescens Blume subsp. beddomei (Craib) T. C. Huang

หมี่ลูกแดง: ใบเรียงหนาแน่นที่ปลายกิ่ง เรียวโค้ง ปลายแหลมหรือยาวคล้ายหาง ผลสุกสีแดง (ภาพ: เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี - พงษ์ศักดิ์ พลเสนา)

เอกสารอ้างอิง

Harwood, B. (2011). Daphniphyllaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(1): 4-7.

Min, T. and K. Kubitzki. (2008). Daphniphyllaceae. In Flora of China Vol. 11: 315.