สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

พนมเบญจา
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Damrongia integra (Barnett) D. J. Middleton & Weber

Gesneriaceae

ดูที่ ม่วงเบญจาม่วงเบญจา
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Damrongia integra (Barnett) D. J. Middleton & Weber

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 30 ซม. มีขนหยาบตามเส้นแขนงใบด้านล่าง ก้านใบ ช่อดอก ก้านดอก กลีบเลี้ยง และผล ใบรูปไข่ ยาว 7.5-18.5 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนกลม ขอบเกือบเรียบมีขนครุย แผ่นใบมีขนสั้นสีขาวทั้งสองด้าน ก้านใบยาวได้ถึง 10.5 ซม. ก้านช่อดอกยาว 3.5-7 ซม. ดอกออกเป็นกระจุกที่ปลายช่อ มี 1-7 ดอก ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. ใบประดับรูปแถบยาวประมาณ 3 มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1.5 ซม. แฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง ปลายกลีบมน ดอกรูปแตร ยาวได้ถึง 4.5 ซม. หลอดกลีบช่วงโคนสีม่วง ด้านในกลีบล่างมีปื้นสีเหลือง 2 แนว กลีบสีขาวรูปกลม เบี้ยวเล็กน้อย ขนาดเท่า ๆ กัน หรือ 3 กลีบล่างยาวกว่าเล็กน้อย ยาวได้ถึง 9 มม. เกสรเพศผู้ติดเหนือโคนหลอดกลีบดอกประมาณ 1 ซม. รังไข่มีขน รูปแถบ ยาว 6 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.5 ซม. โคนมีขนยาว ยอดเกสรพูล่างแบนรูปช้อน ยาวประมาณ 2 มม. ปลายจักตื้น ๆ 2 พู มีปุ่มเล็ก ๆ ผลยาวเลยกลีบเลี้ยงเล็กน้อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เศวตฉัตร, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ ขึ้นตามโขดหินในป่าดิบชื้น ความสูง 700-1000 เมตร

ชื่อพ้อง  Chirita integra Barnett

ชื่ออื่น   พนมเบญจา, ม่วงเบญจา (ทั่วไป)

ม่วงเบญจา: ใบรูปไข่ ก้านยาว ขอบมีขนครุย ดอกออกเป็นกระจุกที่ปลายช่อ ดอกรูปแตร หลอดกลีบช่วงโคนสีม่วง กลีบสีขาว ด้านในกลีบล่างมีปื้นสีเหลือง 2 แนว (ภาพ: เขาพนมเบญจา กระบี่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Barnett, E.C. (1961). Contributions to the Flora of Thailand, LV. Kew Bulletin 15: 249-259.